Szociális városrehabilitáció Pécs-Keleten

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. június 12-én támogatási kérelmet nyújtott be a Pénzügyminisztérium által közzétett TOP-6.9.1-16 – „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok” elnevezésű pályázati felhívásra, „Szociális városrehabilitáció Pécs-Keleten” címmel.

A Közreműködő Szervezet 2020. november 5. napon kelt támogató döntése a projektet 100%-os támogatási intenzitással, 200 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesítette az Európai Szociális Alapból és a hazai költségvetési előirányzatból. A Támogatási Szerződés aláírása 2021. június 28-án történt meg.

A beavatkozás – egyezően a pályázati kiírással – a leginkább rászoruló pécsi területekre, ezen belül is:
1. a 4. sz. szegregátumra (Hősök tere – Óvoda u. – Névtelen u. – Komlói út)
2. az 5. sz. szegregátumra (Füst u. – Györgytelep – Tárna u. – Hősök tere – Pék sor – Hősök tere – Garázssor – Hősök tere – Tűzoltó u. – Névtelen u. – Kolónia u.)
3. A Fekete Gyémánt tér keleti, déli és északi tömbjére, továbbá a Pákolitz utcára, valamint
4. Pécsbányatelepre fókuszált.

A pályázat szakmai programja 2 fő pillére épül:

1. Költözéssel érintettek szociális támogatása-gondozása: kötelező feltétel, hogy azon családok esetében, akik a TOP-6.7.1. pályázatban felújított lakásokból el-, illetve visszaköltöznek, szociális munkát kell alkalmazni. A szociális munkát szakmai indokok miatt ugyanakkor nemcsak a költözőkre, de az érintett 5. sz. szegregátum rászoruló lakosaira is kiterjesztjük (Füst u. - Györgytelep - Tárna u. - Hősök tere - Pék sor - Hősök tere - Garázssor - Hősök tere - Gorkij u. - Névtelen u. - Kolónia u.).

2. Közösségi programszervezés, tanácsadás, klubok és iskolán kívüli programok, roma hagyományőrzés a társadalmi integráció erősítésére: e feladatok mindhárom beavatkozási területen (Pécsbányatelep, Hősök tere és környéke, Fekete Gyémánt tér és környéke) megvalósulnak.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektet konzorciumi formában, konzorciumvezetőként valósítja meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel és az Ifjúságért Egyesülettel, a Pécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal.

A beavatkozás a leginkább rászoruló pécsi területekre fókuszált, így például a Hősök tere környékére, Györgytelepre, a Fekete Gyémánt térre, a Pákolitz István utcára, vagy Pécsbányatelepre.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a projekt időtartama alatt a Hősök tere célterületen, a Hősök terei Házban végezte a szakmai tevékenységét külső szakértők és szociális munkások segítségével. A projektben végzett tevékenységeik:

 • Szociális munka. Jelenlét típusú szociális munka, a Jelenlét Házak bázisán. Napi jelenlét a Hősök terén, ahol napi 3 órás ügyeleti időben fogadta a Jelenlét Ház a lakosokat szociális ügyintézés, tájékoztatás, információnyújtás, hivatalos ügyintézések segítése céljából, így enyhítve a lakosság szociális problémáit, mindezek mellett segítségnyújtás, kríziskezelés, mediáció zajlott a személyes élethelyzetekben bekövetkező változások hatásainak megoldásában.
 • Lakáskísérés. A Kolónia utca 14. számú lakóingatlanból kiköltöző családok támogatása, segítése. A Pék sori födémcserében érintett családok ideiglenes költözésének támogatása, segítése. Költözések előkészítése és megvalósítása során együttműködés az Önkormányzat Lakáscsoportjával, a Pécsi Ellátó Központtal, Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt-vel, a közműszolgáltatókkal.
 • Közösségfejlesztés. Klubfoglalkozások, közösségi akciók, ezermester klub, eboltások, rágcsáló- és rovarirtás.
 • Közösségi rendezvények
 • Munkaerőpiaci szolgáltatás keretében munkaerőpiaci mentorálás, egyéni és csoportos felkészítések zajlottak. A 16-21 éves korosztály volt a fókuszba állítva.
 • Egészségfejlesztés. Egészségügyi állapotfelmérés, tanácsadás, szakorvosi vizsgálatokra delegálás, klubfoglalkozások szervezése.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat a projektben 2179 fő regisztrált résztvevőt, ebből egyéni fejlesztési tervvel 172 főt ért el, 187 közösségfejlesztési eseményt tartott, lakáskíséréssel a Kolónia utcában 2 családot, a Pék soron 19 családot értek el.

Az Ifjúságért Egyesület a több, mint 30 éves, döntően Pécs keleti városrészéhez kötődő tevékenysége során tapasztalatot szerzett a halmozottan hátrányos helyzetű célcsoportokkal folytatott szociális munkában, annak egyéni, csoportos és közösségi szintjén, mely tapasztalatokra építve a projektben is egyéni, csoportos és közösségi fejlesztést célzó tevékenységek megvalósítását vállalta. A projektben végzett tevékenységeik:

1. Egyéni esetmunka – Lakáskísérési tanácsadó szolgáltatás.

Ez a projektelem az Ifjúságért Egyesület által 2005–2010 között működtetett ún. Lakáskísérési program szakmai standardjához kapcsolódott. A Lakáskísérési programban alkalmazott szociális munkamodell a családkísérés, mellyel 42, célterületen élő bevont család lakhatással kapcsolatos nehézségeiben, így pl. adósságok rendezésében nyújtottak segítséget. A szolgáltatás elsődleges célja a lakhatási kompetenciák fejlesztése, fennálló adósságok leküzdésében való segítségnyújtás volt.

2. Csoportmunka

 • Teaház: A 36 alkalommal megvalósult teaház foglalkozásokon a résztvevők ismereteket szereztek a mindennapi együttélés szabályairól, megismerték a környezet és az egyén harmonikus viszonyrendszerét, a személyes élettér fontosságát. A teaházak a lakókörnyezetben élő célcsoport szükségleteire fókuszálva, annak problémáira, elakadásaira, ismeret-, tudás- és készségfejlesztésére nyújtottak megoldásokat.
 • Kézműves-és kreatív készségfejlesztő foglalkozások családoknak. A 29 foglalkozáson a szülők és gyermekek megismerték az alkotás örömét, a szabad önkifejezés kiteljesedését. A résztvevő alkotók műveikkel gazdagították saját és közösségük élettereiket.
 • Iskolán kívüli csoportos fejlesztő foglalkozás. A 112 alkalommal zajló fejlesztés eredményeként az iskolai teljesítmény területén a résztvevő gyermekek eredményesebbé váltak, az iskolai lemorzsolódás tendenciája csökkent.  A gyermekek szocializációja fejlődött, kortárscsoportjaikban személyközi kapcsolataik javultak. A foglalkozásokon közreműködő gyermekek lehetőséget kaptak a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségeire is.

3. Közösségi szociális munka

 • Közösségi kisakciók. 27 kisközösségi akciót szerveztek, melyek megvalósulásával a helyi lakosok szociális kapcsolatai pozitív irányba változtak, generációk találtak egymásra. A részvevők érzékenyebbé váltak a generációk közötti problémákra és élethelyzetekre. A helyi kisközösségek, megtanulták a közösségi problémamegoldás alapjait, ismereteket szereztek az együttműködés hatékony lehetőségeiről.
 • Közösségi nagyrendezvények. A 8 nagyrendezvényen a helyi nagyközösségek tagjainak kapcsolati hálója bővült. A résztvevők lehetőséget kaptak, hogy tudatosabbá váljanak az egészségmegőrzés és táplálkozás területén, ismereteket szereztek egyéni problémáik megoldási lehetőségeire pl.: munkavállalás, intézményi segítő hálózatok elérése, pénzgazdálkodás, és érzékenyebbé váltak társadalmi problémákra (pl.: áldozattá válás). A rendezvények a célterületen lévő szervezetek aktív együttműködésével valósultak meg.

A Pécsi Roma Nemzetiségi Önkormányzat a projekt időtartama alatt heti rendszerességgel hagyományőrző táncházat tartott, amelynek eredményeképpen megalakult a helyi közösség új színfoltja, a Shukaripe Kulturális Egyesület. A rendezvények és a kiegészítő tevekénységek által összesen mintegy 5000 főt értek el közvetetten, továbbá 650 fő részére biztosítottak kulturális, rekreációs és oktató jellegű programokat és ellátást. A rendszeresített heti foglalkozásokon 20 fő vett részt. Az alaptevékenységhez is fűződő szociális segítségnyújtás során több, mint 100 családnak tudtak több alkalommal (pl. 2021 karácsonyán) tartós élelmiszer és tisztasági csomagadományokat biztosítani.
2021 októberében tartották az első nagyszabású kulturális rendezvényt, ahol helyi tánccsoportok és énekcsoportok is bemutatták különleges és sokszínű produkcióikat, így képviselve a rendkívül gazdag kulturális örökségüket. 2022 júniusában Kulturális Roma Napot, 2023-ban gyermeknapi rendezvényt, Családi Pünkösdöt, Családi Juniálist, Hagyományőrző Roma Napot, Roma Gasztro Fesztivált tartottak.

A konzorciumban résztvevők egyetértenek abban, hogy szükség van a városrehabilitációs programokra, amelyek elősegítik a leszakadó városterületek mielőbbi felzárkózását. A konzorciumi együttműködés eredményeképpen a projekt különböző szempontokon keresztül ért el pozitív változásokat, beleértve a lakókörnyezet fejlesztését, a szociális ellátások bővítését és a kulturális identitás erősítését, mindamellett, hogy közvetve támogatta a helyi gazdaságot is. A projekt céljai és eredményei hozzájárultak a közösségépítéshez és a társadalmi kohézió erősítéséhez Pécs leszakadó városrészein.

Szociális városrehabilitáció Pécs-Keleten, TOP-6.9.1-16-PC1-2020-00002
Kedvezményezett neve és elérhetősége

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége

Magyar Államkincstár

Pályázat benyújtása 2020. június 12.
Támogatási szerződés aláírása 2021. június 28.
Projektkezdés 2020. november 1.
Projektzárás 2023. december 31.
Elszámolható projektköltség 200 000 000 Ft
Igényelt támogatás 200 000 000 Ft
Megítélt támogatás 200 000 000 Ft
Támogatás mértéke 100 %
Szerződött támogatás összege 200 000 000 Ft

További híreink

Legfrissebb galériák